Eureka onderwijs

Wat is hoogbegaafdheid?

Is mijn kind niet gewoon wat sneller dan de rest met taal of rekenen? Interesse in dingen die om hem heen spelen en veel vragen stellen, dat doen alle kinderen toch?

Veel ouders van begaafde kinderen vragen zich af of hun kind niet gewoon een ontwikkelingsvoorsprong heeft. Als ouder ben je zo met je kind meegegroeid dat je het normaal vindt wat je kind kan en waar hij minder goed in is. En zijn broertjes of zusjes kunnen dat immers vaak ook. Dan valt het pas op de basisschool op dat je kind een grotere ontwikkelingsvoorsprong heeft en misschien wel hoogbegaafd is.

Onder hoogbegaafdheid wordt verstaan het hebben van hoge intellectuele capaciteiten, creatief zijn in het bedenken van oplossingen en het hebben van doorzettingsvermogen om een taak te volbrengen.

De kenmerken van een hoogbegaafd kind zijn onder andere dat hij veel vragen stelt en antwoorden zoekt, vaak al vroeg een grote woordenschat heeft, een groot gevoel voor rechtvaardigheid heeft en hoge eisen aan zichzelf stelt. Hoogbegaafde kinderen die graag in de groep willen passen, vertonen vaak ander gedrag thuis dan op school. Zo vertonen ze bijvoorbeeld op school aangepast gedrag en reageren ze thuis af in druk zijn of bozig. Of ze doen op school mee met de taken en vragen aan jou thuis nog veel extra uitdaging (extra sommen, vragen over hoe dingen werken, eindeloos knutselen of kleuren).

Ongeveer 2 tot 3% van de kinderen is hoogbegaafd. Dat betekent niet dat ze op school ook zomaar goed presteren. Ze denken en leren anders, vanuit inzicht. Ze zien eerst het geheel en daarna de onderdelen waaruit het geheel bestaat. Vaak moeten ze alsnog ‘leren leren’ omdat het ze aan uitdaging heeft ontbroken om zich die vaardigheid eigen te maken.

Dat heeft tot gevolg dat een hoogbegaafd kind in het reguliere onderwijs kan vastlopen omdat het de lessen ‘saai’ vindt en daardoor afwezig wordt (waardoor het er de schijn van kan hebben dat het kind de reguliere stof nog niet beheerst). Dan is er sprake van onderpresteren. Ook kan het kind vastlopen in het idee dat hij alles in één keer en perfect moet kunnen, waardoor hij niet aan een opdracht durft te beginnen waarvan hij niet zeker weet dat hij hem kan afronden of waardoor hij lang treuzelt om te starten. Faalangst is dan aan de orde.

Doelstelling van het voltijds onderwijs aan HB kinderen

Doelstelling van het voltijds onderwijs aan hoogbegaafde kinderen is om de kinderen voldoende uit te dagen zodat zij zich niet gaan vervelen of onderpresteren of faalangst ontwikkelen. Het onderwijs is zo aangepast dat kinderen zich in hun eigen tempo en op hun eigen niveau optimaal kunnen ontwikkelen. Het Eureka onderwijs sluit daarmee aan bij de denkwereld van hoogbegaafden. De kleine klassen van maximaal 20 kinderen bieden de kinderen rust en de leraren ruimte voor voldoende begeleiding.

Aanbod

De kinderen hebben minder herhaling nodig omdat ze de opdracht of het vraagstuk vanuit hun inzicht vlotter doorzien. Herhaling is nodig om te automatiseren maar teveel herhaling leidt tot verveling en onderprestatie. Om aan te sluiten bij deze behoefte compacten we de basisstof.Bij rekenen wordt vooraf de toets aangeboden en aan de hand van de resultaten wordt bepaald of de leerling het doel aangeleerd moet krijgen of dat verdieping aangeboden wordt. Daarnaast wordt het reguliere rekenaanbod aangevuld met verrijkingsstof.Van de taalmethode worden alleen de grammaticale lessen aangeboden, zoals woord- en zinsbouw lessen.Woordspelling wordt vooraf getoetst met een dictee om het niveau te bepalen en het aanbod vanuit de methode goed af te stemmen en eventueel te compacten. De werkwoordspelling wordt volgens de methode Taalverhaal.nu aangeboden in een reguliere leerlijn.De groepsleerkracht biedt de lessen filosofie aan, begeleidt de sociaal-emotionele ontwikkeling en het trainen van de executieve functies.

Om zelfstandig te leren werken en een stapsgewijze aanpak te ontwikkelen als een vraagstuk niet in één keer kan worden opgelost (‘leren leren’), maken de leerlingen onder andere hun eigen weekplanning en plannen ze hun huiswerk. De groepsleerkrachten zorgen voor het aanbieden van het onderwijs op het juiste niveau zodat onderpresteren voorkomen wordt. De leraren leren de kinderen actief om te gaan met faalangst en perfectionisme. We noemen dit vitamine F(frustratie, fouten en falen). Zonder fouten te maken en frustratie kom je immers niet tot leren.

Vernieuwing van ons onderwijs 

De kinderen krijgen zowel een portfolio als een rapport. In het portfolio stelt de leerling zijn eigen leerdoelen op vanuit de executieve functies. Voor het portfolio wordt de methode Kids’ skills gebruikt. In het rapport (februari en juni) wordt een beoordeling gegeven op executieve functies. De groepsleerkrachten van de Eureka groepen zijn geschoold in het geven van onderwijs aan hoogbegaafde kinderen en hebben affiniteit met deze doelgroep. De leerkrachten die nieuw zijn worden begeleid door een hoogbegaafdenspecialist. 

 

Aanmeldingsprocedure voor Eureka Onderwijs

Het Eurekaonderwijs wordt door het samenwerkingsverband beschouwd als een vorm van speciaal onderwijs aan de bovenkant. De aanmelding gebeurt in overleg tussen ouders, de huidige school van het kind en een hoogbegaafdenspecialist van het samenwerkingsverband. Als blijkt dat de school niet (meer) kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van het kind, laat de school het kind testen (IQ-test) bij een erkende orthopedagoog of kinderpsycholoog. Komt het IQ uit op 130 of hoger én de HB-specialist van het SWV heeft aangegeven dat fulltime HB-onderwijs mogelijk de best passende plek voor het kind is, dan kan het kind worden aangemeld bij het Eureka-onderwijs. Het begint met het invullen van alle gegevens en het toesturen van de formulieren. Minimaal nodig zijn:

  • Een oudervragenlijst
  • Het onderzoeksverslag (niet ouder dan 2 jaar).
  • Een leerkrachtvragenlijst

Voorwaarden voor toelating

  • De HB-specialist van het SWV adviseert fulltime HB-onderwijs als best passende plek voor de leerling.
  • De leerling heeft een totaal IQ van 130 of hoger.
  • Leerlingen beheersen het technisch lezen, spelling en rekenen op minimaal midden groep 4 niveau.
  • Kinderen met ernstige gedragsproblemen en/of ontwikkelingsstoornissen kunnen niet worden aangenomen.
  • Kinderen met fysieke beperkingen en/of overige verzwaarde beperkingen worden besproken in de toelatingscommissie.
Vervolgprocedure

U ontvangt per e-mail een bevestiging van de aanmelding. Als de minimaal vereiste documenten aanwezig zijn, worden deze doorgestuurd naar de toelatingscommissie. Deze commissie bestaat uit de intern begeleider van de Eureka-afdeling en de verantwoordelijke persoon bij het SWV. Bij te veel belangstelling hanteren wij een wachtlijst en is de volgorde van aanmelding belangrijk. De datum die geldt als aanmeldingsdatum is die waarop de vereiste formulieren door ons zijn ontvangen.De toelatingscommissie beoordeelt het dossier en geeft een voorlopig advies. Bij een positief advies ontvangt u een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek (intakegesprek). De ouders gaan dan met de coördinator in gesprek en het kind met de leerkracht. Dit gesprek vindt overigens eerst plaats als daadwerkelijk uitzicht is op plaatsing; als er dus plek is op de school. De toelatingscommissie gebruikt verder de gegevens van de school van herkomst van uw kind (onderzoeksverslagen, gesprekken en informatie van ouders en school) en het samenwerkingsverband om te beoordelen of uw kind toegelaten kan worden.Voor een definitief besluit over plaatsing in een Eureka-groep loopt uw kind minimaal één week mee in de beoogde groep. Het definitieve advies over de toelating van uw kind komt in overleg tussen de toelatingscommissie en de leerkracht van de groep tot stand. Bij een positief advies kan het kind worden ingeschreven.In een sommige gevallen zullen we kinderen langer moeten laten meelopen (tot een maximum van 3 maanden), om te kunnen beoordelen of het Eureka-onderwijs de meest passende vorm van onderwijs is. 

Instroom

U kunt uw kind al op jonge leeftijd aanmelden op De Prinsenakker. In onze kleutergroepen wordt al extra aanbod gecreëerd voor deze groep kinderen. Instromen bij het fulltime hoogbegaafdenonderwijs kan echter alleen volgens bovenstaand protocol. Dit geldt dus ook voor leerlingen die al in een reguliere klas van De Prinsenakker zitten.